Regulamin programu Karty Stałego Klienta MONNARI


Regulamin programu Karty Stałego Klienta MONNARI
obowiązujący od 26 listopada 2018 r. (z późniejszymi zmianami, teks jednolity z dn. 09 września 2019 r.)

 

§1. Postanowienia Ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Karty Stałego Klienta MONNARI, zwanego dalej również „Programem”.

2. Organizatorem Programu  jest  MONNARI TRADE S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 6 (90-453 Łódź), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000184276, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS 0000184276, NIP 7251784741, REGON 472333285, kapitał zakładowy 3.056.308,90 zł w całości wniesiony, zwana dalej również: „Organizator”.
 
3. Program przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność
do czynności prawnych, dokonujących zakupów w salonach MONNARI należących do sieci sprzedaży MONNARI TRADE S.A.

4. Program obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2. Uczestnictwo w Programie

1. W celu przystąpienia do Programu i otrzymania Karty Stałego Klienta MONNARI należy dokonać zakupów w salonie MONNARI należącym do sieci sprzedaży MONNARI TRADE S.A.
(z wyłączeniem sklepu internetowego emonnari.pl), wypełnić w sposób kompletny, czytelny
i zgodny z prawdą oraz podpisać Druk Personalny Karty Stałego Klienta MONNARI dostępny
w salonach MONNARI oraz wyrazić zgodę na uzyskiwanie od Organizatora wiadomości
o charakterze handlowym i marketingowym w formie email lub SMS. Z chwilą przekazania podpisanego Druku Personalnego, osoba zainteresowana otrzyma Kartę Stałego Klienta MONNARI stając się „Uczestnikiem Programu”.

2. Tylko właściwie wypełniony Druk Personalny Karty Stałego Klienta MONNARI zawierający zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych oraz zgodę na uzyskiwanie
od Organizatora wiadomości o charakterze handlowym i marketingowym - zostanie zaakceptowany przez Organizatora.

3. Dane osobowe Uczestnika będą wprowadzane do bazy danych Programu Karty Stałego Klienta MONNARI w ciągu 7 dni, o ile to możliwe.

4. Organizator nie odpowiada za skutki braku możliwości wykorzystania Karty Stałego Klienta MONNARI wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym
w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego
lub telefonicznego z systemem informatycznym.

5. Uczestnik Programu uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie może być przeniesione na inną osobę.

6. Każdy Uczestnik Programu może mieć tylko jedno konto w Programie.

7. Prawo do korzystania z konta Uczestnika Programu - w szczególności prawo do upustów wynikających z Programu - przysługuje wyłącznie Uczestnikowi Programu.

 

§3. Program Rabatowy Monnari

1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania informacji o kolekcjach
i promocjach dostępnych w salonach Monnari oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.

2. Informacje mogą być przesyłane na adres e-mail lub numer telefonu znajdujący się w bazie danych prowadzonej przez Organizatora, które zostały podane w  Druku Personalnym Karty Stałego Klienta przez Uczestnika Programu. Za pisemną zgodą Uczestnika Programu zawartą
w Druku Personalnym Karty Stałego Klienta - informacje mogą być przesyłane również na adres zamieszkania lub adres korespondencyjny Uczestnika Programu.

3. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w  Druku Personalnym Karty Stałego Klienta. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator będzie przesyłał wszystkie informacje i powiadomienia
z wykorzystaniem dotychczasowych danych.

4. Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika. Rezygnacja następuje z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej.

§4. Karta Uczestnika

1. Uczestnik, przystępując do Programu otrzymuje do używania Kartę Stałego Klienta MONNARI.
 
2. Karta Stałego Klienta MONNARI umożliwia dokonywanie zakupów we wszystkich salonach MONNARI należących do sieci sprzedaży Monnari Trade S.A. z rabatem opisanym w treści niniejszego Regulaminu.

3. Informacje o transakcjach dokonywanych przez Uczestnika Programu będą zapisywane
w systemie prowadzonym na zlecenie Organizatora.

4. Rabaty wynikające z uczestnictwa w programie Karty Stałego Klienta MONNARI nie sumują się z innymi, obowiązującymi u Organizatora promocjami, rabatami, upustami lub obniżkami związanym z wyprzedażami, chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.

§ 5. Rabaty

W związku z udziałem w Programie - Uczestnikowi przyznawane są  rabaty następujących kategorii:


A. Rabat lojalnościowy

A1. Każdy Uczestnik Programu po wypełnieniu formularza i otrzymaniu Karty Stałego Klienta nabywa prawo do 15%  rabatu na produkty Monnari („Rabat podstawowy”). Rabat obowiązuje od pierwszej transakcji.

A2. Rabat podstawowy nie sumuje się z innymi, obowiązującymi u Organizatora promocjami, rabatami, upustami lub obniżkami związanymi z wyprzedażami. Rabat podstawowy nie obowiązuje w odniesieniu do kolekcji „Monnari X Małgosia Socha” i linii Cerebrity.

A3. Każdy Uczestnik Programu po wypełnieniu formularza i otrzymaniu Karty Stałego Klienta nabywa prawo do 5% rabatu na produkty Monnari naliczanego niezależnie od innych promocji, rabatów, upustów i obniżek związanych z wyprzedażami z wyłączeniem rabatu, o którym mowa
w A1. oraz B1.-B6 („Rabat łączny”). Suma wszystkich rabatów/ upustów na produkcie nie może jednakże przekroczyć  40% jego pierwszej ceny, tj. ceny nie uwzględniającej promocji, rabatów, upustów lub obniżek związanych z wyprzedażami.

Przy powyższym zastrzega się, iż Rabat łączny nie obowiązuje w odniesieniu do kolekcji „Monnari X Małgosia Socha” ” i linii Cerebrity.

A4. Rabat łączny naliczany jest od pierwszej ceny produktu, tj. od ceny nie uwzględniającej promocji, rabatów, upustów lub obniżek związanych z wyprzedażami.

A5. Rabat podstawowy i Rabat łączny nie sumują się. Uczestnikowi programu naliczony zostanie  ten z rabatów, który będzie dla niego korzystniejszy.

A6. Rabat podstawowy i Rabat łączny można zrealizować we wszystkich salonach MONNARI należących do sieci sprzedaży Monnari Trade S.A. - z wyjątkiem sklepu internetowego działającego pod adresem emonnari.pl


B. Rabat urodzinowy

B1.Uczestnicy Programu upoważnieni są do otrzymania specjalnego rabatu z okazji urodzin (dalej: „Rabat urodzinowy”). Warunkiem  skorzystania z Rabatu urodzinowego - jest pozostawienie w bazie Stałych Klientów Monnari numeru telefonu oraz daty urodzin (miesiąc i rok). Uczestnik Programu ma prawo żądać usunięcia powoływanych wyżej danych, jednakże żądanie takie skutkowało będzie zrzeczeniem się prawa do Rabatu urodzinowego.
B2. Uczestnicy Programu otrzymają wiadomość SMS upoważniającą do jednorazowych zakupów
w salonach Monnari z rabatem w wysokości -50%. Wiadomość jest ważna przez 30 dni od momentu jej otrzymania. Warunkiem otrzymania Rabatu jest okazanie SMS-a w punkcie sprzedaży.
Przy powyższym zastrzega się, iż Rabat urodzinowy nie obowiązuje w odniesieniu do kolekcji „Monnari X Małgosia Socha” ” i linii Cerebrity.

B3. Wartość paragonu po Rabacie urodzinowym nie może przekraczać 500 PLN. Ograniczenie powyższe nie dotyczy klientek, które przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu uzyskały status klientek VIP (spełniając tym samym łącznie następujące warunki: stały się Uczestniczkami Programu Karty Stałego Klienta Monnari i nabyły prawo do 15% rabatu na produkty Monnari
w oparciu o obowiązujące wcześniej regulacje), wobec których wartość paragonu po promocyjnym rabacie nie może przekraczać 2000 PLN.
B4. Rabat urodzinowy nie łączy się z innymi obowiązującymi w tym czasie promocjami, rabatami, upustami oraz obniżkami związanymi z wyprzedażami.

B5. Urodzinowy rabat można zrealizować we wszystkich salonach MONNARI należących do sieci sprzedaży Monnari Trade S.A. - z wyjątkiem sklepu internetowego działającego pod adresem emonnari.pl
B6. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia akcji promocyjnej związanej
z Rabatem urodzinowym  w każdym momencie.


§6. Zakończenie Programu MONNARI

1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia ProgramuOrganizator zobowiązany jest
do umieszczenia stosownej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu  w punktach sprzedaży MONNARI i na stronie internetowej Organizatora Programu www.emonnari.com.pl

 

§7. Zmiany Regulaminu Programu


1. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu Karty Stałego Klienta MONNARI z ważnych powodów, takich jak:
a) zmiana przepisów prawa powodująca konieczność dostosowania wzajemnych praw i obowiązków uregulowanych w niniejszym Regulaminie w celu zachowania ich zgodności z prawem,
b) wydanie przez odpowiednie organy, sądy lub urzędy decyzji, postanowień, zaleceń lub interpretacji powodujących konieczność zmiany treści niniejszego Regulaminu,
c) rozbudowa, zmiana lub wycofanie dotychczasowych lub wprowadzenie nowych funkcjonalności Karty Stałego Klienta, w tym wprowadzenie nowych usług dla posiadaczy Karty Stałego Klienta
d) konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiłyby w niniejszym Regulaminie,
e) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści niniejszego Regulaminu,
f) przeciwdziałanie nadużyciom,
g) poprawa obsługi Uczestników Programu

2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1. Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty Stałego Klienta MONNARI na stronie internetowej Organizatora Programu oraz poprzez przesłanie Uczestnikom Programu na adres e-mail przypisany do ich Karty Stałego Klienta powiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu wraz z załączonym plikiem PDF.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty wysłania powiadomienia o zmianie. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Uczestnika Programu, który nie wypowie umowy o prowadzenie Karty Stałego Klienta przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

4. Zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zakupy lub zamówienia dokonane z wykorzystaniem Karty Stałego Klienta przez dokonaną zmianą. 


§8. Ochrona danych osobowych

1. Uczestnik Programu Karty Stałego Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora - w tym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych) – dalej jako „RODO”.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: iod@monnari.com.pl

4. Dane osobowe Uczestnika Programu są przetwarzane w celu realizacji uczestnictwa w Programie na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO.

5. W celu realizacji Programu Organizator współpracuje na podstawie umów powierzenia, z innymi podmiotami, którym dane osobowe mogą być udostępniane.

6. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

7. Uczestnik Programu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym (Druku Personalnym Karty Stałego Klienta). W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

8. Uczestnik Programu zostanie wykluczony z Programu, jeżeli wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na przesyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną lub SMS.

 

§9. Akceptacja Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin Programu Karty Stałego Klienta MONNARI będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika Programu z chwilą podpisania Druku Personalnego Karty Stałego Klienta MONNARI wydanej Uczestnikowi Programu.

2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej Organizatora - emonnari.pl, w każdym sklepie stacjonarnym MONNARI prowadzonym w ramach sieci sprzedaży Monnari Trade S.A. oraz w Biurze Organizatora.

3. Jeśli w Regulaminie nie postanowiono inaczej, wszelkie reklamacje i pozostała korespondencja związana z funkcjonowaniem Programu powinna być kierowana do Biura Organizatora na adres:

Monnari Trade S.A.
Rzgowska 30
93-172 Łódź


 

Najczęściej szukane

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Rozumiem