Regulamin zwrotów i wymiany w salonach stacjonarnych


Regulamin zwrotów i wymiany w salonach stacjonarnych 
I. Postanowienia ogólne.
§ 1
W niniejszym regulaminie zwrotów i wymian towarów w salonach Monnari, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. Salony Monnari – salony sprzedaży prowadzone przez podmioty należące 
II. do Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A. oraz przez partnerów współpracujących z Grupą Kapitałową Monnari Trade S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista
Salonów Monnari stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,
b. Konsument – osoba zdefiniowana w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego,
c. Towary – wszelkie produkty zakupione w Salonach Monnari,
d. Data Sprzedaży – data wskazana w paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży danego Towaru,
e. Karta Upominkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający posiadacza do jego realizacji w Salonach Monnari. Szczegółowe warunki używania Karty Upominkowej określa Regulamin Karty Upominkowej Monnari, dostępny w siedzibie Monnari Trade S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź, w Salonach Monnari i na Emonnari.pl.
§ 2
1. Regulamin określa warunki zwrotów i wymian towarów nabytych w Salonach Monnari.
2. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego dostępnego pod adresem emonnari.pl. Zakupy we wskazanym sklepie internetowym nie są objęte programem zwrotów i wymian towarów określonym w Regulaminie.
3. Regulamin nie dotyczy towarów objętych akcjami promocyjnymi, których regulaminy przewidują jego wyłączenie.
4. Regulamin dostępny jest :
a. w siedzibie Monnari Trade S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź;
b. w Salonach Monnari;
c. na Emonnari.pl
§ 3
Zasady opisane w Regulaminie nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z tytułu gwarancji – w przypadku Towarów objętych gwarancją jakości.
II. Zasady zwrotu i wymiany Towarów.
§ 4
1. Każdy Konsument ma prawo do zwrotu lub wymiany Towaru w terminach: – wymiana – 7 dni od Daty Sprzedaży. – Zwrot – 14 dni od Daty Sprzedaży. 2. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać w Salonie Monnari w którym dokonano zakupu Towaru.
§ 5
Konsument może dokonać zwrotu lub wymiany Towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
a. Konsument posiada dowód zakupu Towaru
b. Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń,
c. jeżeli Towar znajdował się w fabrycznym opakowaniu, powinien zostać zwrócony w tym samym, i niezniszczonym opakowaniu,
d. Towar posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia (etykiety, metki)
III. i zabezpieczenia (np. wkładki higieniczne w kostiumach kąpielowych),
e. Towar jest kompletny, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy, np. paski, broszki itp. a. Wymiana Towaru.
§ 6
Konsument może dokonać wymiany Towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy Towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana. b. Zwrot Towaru.
§ 7
1. W przypadku zwrotu Towarów przez Konsumenta zwrot ceny odbywa się na Kartę Upominkową.
2. Jeżeli Konsument nie posiada Karty Upominkowej, zostanie mu ona wydana,  IV.  a zwrot ceny będzie równoważny z pierwszym zasileniem Karty Upominkowej, niezbędnym do aktywacji Karty.
3. Jeżeli Konsument posiada Kartę Upominkową, wartość Karty Upominkowej zostanie powiększona o kwotę równą cenie zwróconych Towarów. III. Uwagi i skargi.
§ 8
1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w Salonach Monnari, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres biura MONNARI TRADE S.A. ul. Rzgowska 30 , 93-172 Łódź lub e-mailem na adres: marketing@monnari.com.pl.
2. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi. 3. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.
IV. Postanowienia końcowe.
§ 9
1. MONNARI TRADE S.A. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu zwrotów i wymiany w salonach stacjonarnych z ważnych powodów, takich jak:
a) zmiana przepisów prawa powodująca konieczność dostosowania wzajemnych praw i obowiązków uregulowanych w niniejszym Regulaminie w celu zachowania ich zgodności z prawem,
b) wydanie przez odpowiednie organy, sądy lub urzędy decyzji, postanowień, zaleceń lub interpretacji powodujących konieczność zmiany treści niniejszego Regulaminu,
c) konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiłyby w niniejszym Regulaminie,
d) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści niniejszego Regulaminu,
e) przeciwdziałanie nadużyciom,
f) poprawa obsługi klientów.

2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1. MONNARI TRADE S.A. każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu zwrotów i wymiany w salonach stacjonarnych na stronie internetowej emonnari.pl oraz poprzez przesłanie klientom posiadającym Kartę Stałego Klienta Monnari na adres e-mail przypisany do ich Karty Stałego Klienta powiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu wraz z załączonym plikiem PDF.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty wysłania powiadomienia o zmianie.

4. Zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zakupy lub zamówienia dokonane przez dokonaną zmianą.   

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 15.09.2015 r.
Treść Regulaminu uległa zmianie w dn.31.01.2020

 

Najczęściej szukane