WYPRZEDAŻ 30%-60%! DODATKOWE 15% NA WYBRANE MODELE Z KODEM HOT24

Zwroty i wymiany zakupów stacjonarnych


REGULAMIN ZWROTÓW I WYMIANY W SALONACH STACJONARNYCH MONNARI

I. Postanowienia ogólne.
§ 1
W niniejszym regulaminie zwrotów i wymian towarów w salonach Monnari, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. Salony Monnari – salony sprzedaży Monnari prowadzone przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A. oraz przez partnerów współpracujących z Grupą Kapitałową Monnari Trade S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Konsument – osoba zdefiniowana w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego,
c. Towary – wszelkie produkty zakupione w Salonach Monnari,
d. Data Sprzedaży – data wskazana w paragonie fiskalnym lub fakturze VAT jako data sprzedaży danego Towaru,
e. Karta Upominkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający posiadacza do jego realizacji w Salonach Monnari. Szczegółowe warunki używania Karty Upominkowej określa Regulamin Karty Upominkowej Monnari, dostępny w siedzibie Monnari Trade S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź, w Salonach Monnari i na Emonnari.pl.
§ 2
1. Regulamin określa warunki zwrotów i wymian towarów nabytych w Salonach Monnari.
2. Regulamin nie dotyczy sklepu internetowego dostępnego pod adresem emonnari.pl. Zakupy we wskazanym sklepie internetowym nie są objęte programem zwrotów i wymian towarów określonym w Regulaminie.
3. Regulamin nie dotyczy towarów objętych akcjami promocyjnymi, których regulaminy przewidują jego wyłączenie.
4. Regulamin dostępny jest:
a. w siedzibie Monnari Trade S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź;
b. w Salonach Monnari;
c. na Emonnari.pl.
§ 3
Zasady opisane w Regulaminie nie ograniczają w żadnym stopniu uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej/ roszczeń związanych z niezgodnością towaru z umową, przysługujących na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub z tytułu gwarancji – w przypadku Towarów objętych gwarancją jakości.

II. Zasady zwrotu i wymiany Towarów.
§ 4
1. Każdy Konsument ma prawo do zwrotu lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od Daty Sprzedaży lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od Daty Sprzedaży.
2. Zwrotu lub wymiany Towaru można dokonać w Salonie Monnari w którym dokonano zakupu Towaru.
§ 5
1. Konsument może dokonać zwrotu lub wymiany Towaru pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
a. Konsument posiada oryginalny paragon lub fakturę potwierdzającą zakup Towaru,
b. Towar nie nosi śladów użytkowania ani żadnych uszkodzeń,
c. Towar znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony,
d. Towar posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia (etykiety, metki) i zabezpieczenia (np. wkładki higieniczne w kostiumach kąpielowych),
e. Towar jest kompletny, tj. zawiera wszystkie oryginalnie załączone dodatkowe elementy, np. paski, broszki itp.
2. Zwrotom i wymianom ze względów higienicznych nie podlegają produkty bieliźniane, pończosznicze i maseczki ochronne.
3. Zwrotom i wymianom nie podlegają produkty oznaczone etykietą „II gatunek”.
§ 6
Konsument może dokonać wymiany Towaru na inny w tej samej lub wyższej cenie. W przypadku wymiany na Towar w wyższej cenie, warunkiem wymiany jest dopłata różnicy ceny pomiędzy Towarem wymienianym a towarem, na który ma nastąpić wymiana.
§ 7
1. W przypadku zwrotu Towarów przez Konsumenta zwrot ceny odbywa się na Kartę Upominkową.
2. Jeżeli Konsument nie posiada Karty Upominkowej, zostanie mu ona wydana, a zwrot ceny będzie równoważny z pierwszym zasileniem Karty Upominkowej, niezbędnym do aktywacji Karty.
3. Jeżeli Konsument posiada Kartę Upominkową, wartość Karty Upominkowej zostanie powiększona o kwotę równą cenie zwróconych Towarów.
§ 8
1. Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu, Konsument:
a. zwraca Sprzedawcy paragon. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje paragon zastępczy. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy.
b. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Jeżeli na Fakturze znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany Konsumentowi.
2. Z chwilą przyjęcia towaru do wymiany, Konsument:
a. zwraca Sprzedawcy paragon. Sprzedawca wystawia paragon korygujący i wydaje paragon obejmujący nowy (wymieniony) Towar. Jeżeli na paragonie oprócz Towaru podlegającego wymianie znajdowały się również inne towary, Konsument otrzymuje paragon zastępczy i paragon obejmujący wymieniony Towar. Oryginał paragonu pozostaje u Sprzedawcy.
b. okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany Konsumentowi.

III. Uwagi i skargi.
§ 9
1. Wszelkie uwagi i skargi dotyczące stosowania Regulaminu mogą być składane bezpośrednio w Salonach Monnari, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres korespondencyjny biura MONNARI TRADE S.A. ul. Rzgowska 30, 93-172 Łódź lub e-mailem na adres: marketing@monnari.com.pl.
2. W uwagach lub skardze należy podać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą skargi.
3. Odpowiedź na skargę zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania skargi.
IV. Postanowienia końcowe.
§ 10
1. MONNARI TRADE S.A. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu zwrotów i wymiany w salonach stacjonarnych z ważnych powodów, takich jak:
a) zmiana przepisów prawa powodująca konieczność dostosowania wzajemnych praw i obowiązków uregulowanych w niniejszym Regulaminie w celu zachowania ich zgodności z prawem,
b) wydanie przez odpowiednie organy, sądy lub urzędy decyzji, postanowień, zaleceń lub interpretacji powodujących konieczność zmiany treści niniejszego Regulaminu,
c) konieczność usunięcia błędów pisarskich, niejasności lub innych błędów, które wystąpiłyby w niniejszym Regulaminie,
d) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych lub linków umieszczonych w treści niniejszego Regulaminu,
e) przeciwdziałanie nadużyciom,
f) poprawa obsługi klientów.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1. MONNARI TRADE S.A. każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu zwrotów i wymiany w salonach stacjonarnych na stronie internetowej emonnari.pl oraz poprzez przesłanie klientom posiadającym Kartę Stałego Klienta Monnari na adres e-mail przypisany do ich Karty Stałego Klienta powiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu wraz z załączonym plikiem PDF.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zakupy lub zamówienia dokonane przez dokonaną zmianą.
4. Do zwrotów i wymian dokonywanych na podstawie umów zawartych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się dotychczasowe zasady.

Opublikowano w dniu 05.07.2023 r.

 

Najczęściej szukane