Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES (obowiązuje od 25.05.2018)

I. Postanowienie wstępne.
§ 1
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 tj. z późn. zm.) MONNARI TRADE spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Radwańska 6, 90-453 Łódź, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 184276, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7251784741, REGON: 472333285 kapitał zakładowy: 3.056.308,90 zł w całości wniesiony, e-mail: monnari@monnari.com.pl, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.
§ 2
1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu Internetowego Monnari Trade S.A (www.emonnari.pl).
2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.
II. Dane osobowe.
§ 3
1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego, w którym należy podać określone dane osobowe.
2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Wykonawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 – tj. z późn. zm).
§ 4
1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego sklepu internetowego jest Wykonawca. W spółce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem email: iod@monnari.com.pl
2. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 28 RODO.
3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
a. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar, tj.:
• DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Mineralna 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, o kapitale zakładowym w kwocie: 228.604.000,00 zł;
• InPost Paczkomaty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z siedzibą przy ul. Malborska 130, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 679-28-95-061, REGON: 120246484, o kapitale zakładowym w kwocie: 11.550.000,00 zł
b. obsługującym transakcje internetowe:
• Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielicka 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 296790, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 634-266-18-60, REGON: 240770255, o kapitale zakładowym w kwocie: 4.000.000,00 zł
c. hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy oraz wsparcia informatycznego:
• i-Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu z siedzibą przy ul. ul. Żniwna 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000332752, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII
• Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 754-297-83-49, REGON: 160261363, o kapitale zakładowym w kwocie: 425 000,00 zł;
§ 5
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także do odwołana swojej zgody w każdej chwili, , poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wykonawcy.
§ 6
Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w następujących celach:
•    niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
•    na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać,
•    na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
§ 7
Dane osobowe zebrane przez Wykonawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
III. Pliki cookies.
§ 8
1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.
2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
§ 9
1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: – Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, – Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, – Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, – Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
§ 10
Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

Przykładowe sposoby konfiguracji plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek,
Interent Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.
§ 11
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę.
§ 12
Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
VI. Inne
§ 13
1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: esklep@monnari.com.pl
2. Polityka znajduje się na stronie www.emonnari.pl oraz w siedzibie Wykonawcy.

Najczęściej szukane